AUDIT

Služby:

  •  kompletné audítorské služby podľa medzinárodných štandardov.
  •  štatutárny audit UZ, KUZ..
  • registrácia partnerov verejného sektora.
  • zápis do RPVS
  • iné audítorské uisťovacie služby.
  • odborné poradenstvo.

 Výstupy a komunikácia AJ alebo NJ.

Audítorské služby - popis

          Predmetom audítorských služieb môžu byť ako finančné výkazy, tak aj nefinančné informácie, systémy a procesy.

          Finančné výkazy sa zostavujú na ročnej báze a predstavujú významný zdroj formácií pre mnohých užívateľov (napr.: vlastníci, veritelia, banky, budúci investori, zamestnanci a pod.)

1. Uisťovacie služby

Audit

           Pri audite poskytuje audítor primerané uistenie,  že údaje podliehajú auditu neobsahujú významnú nesprávnosť. Na základe takejto správy audítora môžu vlastníci použiť takéto výkazy, ktoré neobsahujú významné nesprávnosti ako základ pre svoje rozhodovanie.

           Tento záver audítora je uvedený v správe audítora priamo, ako pozitívne uistenie, že ,,finančné výkazy poskytujú pravdivý a objektívny pohľad"

Dôležité je si však uvedomiť, že napriek takémuto záveru môžu finančné výkazy obsahovať nesprávnosti, nie však také významné, aby ovplyvňovali rozhodovanie ich používateľov.

Preverenie

            Pri preverení audítor poskytuje limitované uistenie, že tieto údaje, ktoré podliehajú prevereniu, neobsahujú významnú nesprávnosť.

V správe audítora je to uvedené nepriamo vo forme negatívne uistenia, že ,,audítor pri previerke nezistil nič, na základe čoho by sa domnieval, že finančné výkazy neposkytujú pravdivý a objektívny pohľad"

2. Súvisiace služby

Napr.: vykonanie odsúhlasenia postupov, alebo zostavenie finančných informácií. Pri uvedených službách audítor nevyjadruje žiadne uistenie.

 3. Iné služby poskytované audítorom

Napr. účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo, oceňovacie služby a pod.

Pri poskytovaní iných služieb pri súčasnom poskytovaní uisťovacích služieb tomu istému klientovi. sa audítor dostáva do pozície, keď môže byť jeho nezávislosť, ako jeden zo základných princípov audítorskej profesie ohrozená.

Audit účtovnej závierky

         znamená vyjadrenie názoru, na skutočnosť či účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti a výsledku jej hospodárenia za rok podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,,zákon o účtovníctve").

            Audit vykonávame podľa medzinárodných audítorských štandardov ( International Standards on Auditing, ISA), a podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora.

Potrebujete pomoc?

NAPÍŠTE NÁM