auditor: ING.BLANKA PRIVALINCOVÁ

Služby

Jednoduché účtovníctvo

 • založenie účtovnej jednotky
 • peňažný denník
 • pokladničná kniha
 • knihy pohľadávok a záväzkov
 • evidencia hmotného i nehmotného investičného majetku
 • evidencia a spracovanie DPH
 • spracovanie účtovnej závierky vrátene priznania k dani z príjmu

 

Podvojné účtovníctvo

 • založenie účtovnej jednotky
 • vedenie účtovných kníh
 • obratová predvaha
 • výkaz ziskov a strát, súvaha
 • evidencia hmotného i nehmotného investičného majetku
 • evidencia a spracovanie DPH
 • spracovanie účtovnej závierky vrátane priznania k dani z príjmu
 • cash flow
 • skompletizovanie zbierky listín

 

Audit

 • kompletné audítorské služby
 • audit konsolidovanej účtovnej závierky

 

Poradenstvo

 • bezplatné poradenstvo v rámci vedenia účtovníctva
 • poradenstvo v oblati všetkých daní
 • poradenstvo pri zakladaní a ukončení firmy
 • analýzy

 

Intrastat

 • sledovanie povinnosti zasielať hlásenie intrastat
 • spracovanie a odosielanie hlásení aj v elektronickej forme
 • nulové hlásenia
 • všeobecné informácie
 • colný sadzobník

 

Mzdová evidencia

 • evidenčné listy
 • potvrdenia pre zamestnancov
 • potvrdenia pre poisťovne
 • mesačné výkazy
 • mzdové listy
 • ročné zúčtovanie dane
 • Q hlásenia a ročný prehľad dane zo mzdy
ÚČTOVNÍCTVO ONLINE: