auditor: ING.BLANKA PRIVALINCOVÁ

Others

 

Sociálna poisťovňa: 142,20 EUR
Zdravotná poisťovňa: 60,06 EUR

5 148 eur – od 1. 7. 2016 bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej hrubý príjem za rok 2015 bude vyšší ako 5 148 eur (12 x 429).

4 290 eur - maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je jednotný pre všetky fondy sociálneho poistenia - nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity (s výnimkou úrazového poistenia, ktorý vymeriavací základ určený nemá).

429 eur - minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie

Úľava študenti:

200 eur - do takéhoto príjmu neplatia odvody študenti (bez ohľadu na to, či sú stredoškoláci alebo vysokoškoláci) z dohôd o brigádnickej práci. Výnimka z neplatenia poistného sa naďalej bude uplatňovať písomne u zamestnávateľa prostredníctvom Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študenta. Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba na jednu dohodu.

 

 

 

Online Bookkeeping: