auditor: ING.BLANKA PRIVALINCOVÁ

Payroll

Minimálna mzda od roku 2016

Schválená suma minimálnej mzdy od roku 2016 je:

· 405,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a

· 2,328 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov sa vzťahuje poskytovanie minimálnej mzdy na zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ide napríklad o policajtov, hasičov, vojakov). Dôležité je, že pracovnoprávne vzťahy vznikajú uzatvorením pracovnej zmluvy ale aj dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, čo znamená, že ustanovenia o minimálnej mzde sa vzťahujú aj na dohodárov


Výška minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti práce od 1. 1. 2016

V zmysle § 120 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je každý zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Povinnosťou zamestnávateľa je priradiť každému pracovnému miestu stupeň náročnosti práce v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 k Zákonníku práce. Klasifikácia stupňa náročnosti práce sa stanovuje podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej vykonanie zamestnávateľ od zamestnanca vyžaduje v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

Vyššie uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na zamestnávateľa, u ktorého je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve medzi zamestnávateľom a zamestnancami alebo zamestnávateľom a odborovou organizáciou.

Zákonník práce rozlišuje šesť stupňov náročnosti pracovných miest. V prílohe č. 1 tohto predpisu je ku každému stupňu náročnosti pracovného miesta uvedená všeobecná charakteristika. Zoznam konkrétnych pracovných miest s ich kategorizáciou podľa stupňa náročnosti práce neexistuje a vždy závisí od podmienok a povahy konkrétneho pracovného miesta . V nasledujúcej tabuľke uvádzame niekoľko možných príkladov na stupeň náročnosti práce podľa pracovného miesta.

Výška minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti práce sa vypočíta akosúčin hodinovej minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy, ak ide zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou, alebo mesačnej minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.

Ak ide o zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou a jeho ustanovený týždenný pracovný čas je menej ako 40 hodín, sadzby minimálnych mzdových nárokov za hodinu sa úmerne zvyšujú. Sadzba minimálneho mzdového nároku za hodinu a sadzba zvýšeného minimálneho mzdového nároku za hodinu pri nižšom ustanovenom týždennom pracovnom čase sa zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta.

Ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorý v mesiaci neodpracoval celý určený týždenný pracovný čas alebo má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, sadzba minimálneho mzdového nároku sa zníži v pomere zodpovedajúcom odpracovanému času v mesiaci. Sadzba minimálneho mzdového nároku za mesiac a znížená sadzba minimálneho mzdového nároku za mesiac sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov.

Životné minimum

198,09 eura/mesiac - životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby do 30. 6. 2016. K 1.7. 2015 sa životné minimum nezvyšovalo.

138,19 eura - životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.

90,42 eura - životné minimum dieťa.

Evidencia na úrade práce

148,57 eura - toľko môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie. Keďže sa od 1. júla 2015 suma životného minima nezvýšila, bez zmeny zostáva aj maximálna mesačná suma, ktorú môže zarobiť uchádzač o zamestnanie. Uchádzač o prácu je povinný do ôsmich kalendárnych dní preukázať úradu práce skutočnosti o výške mzdy, respektíve odmeny za uplynulý kalendárny mesiac, ak stanovenú hranicu zárobku presiahol. Ak zarobil viac ako 148,57 eura, úrad práce voči uchádzačovi o zamestnanie začne správne konanie o jeho vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Rodičovský príspevok 203,20 eura - nemení sa už od roku 2014.

Prídavok na dieťa 23,52 eur

Príplatok k prídavku na dieťa - 11,04 eur

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2016

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa bude môcť uplatniť iba na manželku/manžela, ktorí žijú s daňovníkom v spoločnej domácnosti a starajú sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do troch rokov (do šiestich rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorí poberali v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorí boli evidovaní na úrade práce.

3 803,33 eura - vlastný príjem manželky

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,31 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je:

12 558,906 - (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky (suma 12558,906 = 63,4-násobok životného minima)

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Ak daňovník dosiahne základ dane 50 235,63 eur a vyšší, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

180 eur - od januára 2014 sa zaviedla nová ročná nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie. Daňovník si môže túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť vo výške preukázateľne zaplatených príspevkov za zdaňovacie obdobie roku 2015. Takto ušetrí na dani maximálne 34,20 eura (alebo 45 eur pri 25 % dani). Uplatniť si ju môže sporiteľ len vtedy, ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe jej zmeny ktorou sa zrušil dávkový plán.

Túto položku si bude môcť uplatniť manžel na manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo

 je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo

 sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Materské sa považuje za vlastný príjem manželky, rodičovský príspevok nie, nakoľko ide o štátnu sociálnu dávku. Ďalšími sociálnymi dávkami sú napríklad prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok na bývanie.

Ak daňovník dosiahne základ dane do 35 022,31 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je:

 

Príspevky na II. pilier

1 029,60 eura - v roku 2016 si môže sporiteľ uplatniť túto nezdaniteľnú sumu na dobrovoľné príspevky v II. pilieri. V daňovom priznaní si bude môcť sporiteľ znížiť základ dane o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odviedol od 1. januára do 31. decembra 2016. Príspevky mohol platiť dôchodkovej spoločnosti základom dane rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Daňový bonus v roku 2016

21,41 eura - daňový bonus od januára do decembra na jedno dieťa mesačne. Za celý rok je to suma 256,92 eura na jedno dieťa.

 0,183 eura/km - sadzba náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pre podnikanie

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55 % z ceny jedla, od 1. 11. 2014 najviac suma 55 % z 4,20 eura, teda 2,31 eura.

Od 1. 11. 2014 hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75 % z 4,20 eura, čo je 3,15 eura.

Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55 %. Pri cene gastrolístka 3,15 eura je to najmenej 1,73 eura.

 

 

Online Bookkeeping: