auditor: ING.BLANKA PRIVALINCOVÁ

VAT

1) Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 zákona platného do 31. decembra 2015  bol daňový úrad povinný dobrovoľného žiadateľa o registráciu za platiteľa dane zaregistrovať najneskôr do 21 dní od doručenia žiadosti o registráciu. Túto povinnosť však daňový úrad nemal v prípade dobrovoľného žiadateľa o registráciu, ktorý spĺňal podmienky na zloženie zábezpeky na daň podľa § 4c ods. 1 ale stanovenú zábezpeku na daň v určenej lehote nezložil alebo ju  zložil v nižšej sume ako stanovil daňový úrad.

2) Podľa ustanovenia § 4c ods. 1 písm. d)  zákona platného do 31. decembra 2015 jedným z dôvodov na stanovenie zábezpeky na daň bola skutočnosť, že o dobrovoľnú registráciu za platiteľa dane žiadala zdaniteľná osoba, ktorá v čase podania žiadosti  neuskutočňovala žiadne zdaniteľné obchody  (t.j. nedodávala tovary ani služby)  ale vykonávala iba prípravne činnosti na svoje podnikanie.

3) V ustanovení § 5 ods. 1 zákona platného do 31. decembra 2015 sú pod písmenami a) až e) uvedené prípady, kedy sa zahraničná osoba  (t.j. osoba ktorá na území Slovenska nemá sídlo, prevádzkareň, miesto podnikania alebo bydlisko) uskutočňujúca zdaniteľný obchod s miestom dodania na Slovensku, nemusí registrovať na Slovensku.

4) Podľa § 6a ods. 1 a 2 je zdaniteľná osoba neusadená na Slovensku a ktorá je registrovaná:

 -  podľa § 4 (t.j. majúca na  Slovensku prevádzkareň, miesto podnikania alebo bydlisko)

 - podľa § 5 (t.j. nemajúca na území Slovenska sídlo, prevádzkareň, miesto podnikania alebo bydlisko) alebo

 - podľa § 6 (t.j. dodávajúca tovar formou zásielkového predaja) povinná požiadať daňový úrad o zmenu registrácie ak vzniknú dôvody na zmenu registrácie.

5) Podľa ustanovenia § 24 ods. 6  zákona platného do 31. decembra 2015 sa pri späť dovážanom tovare, ktorý bol prepustený do colného režimu voľný obeh z colného režimu pasívny zušľachťovací styk, sa do základu dane zahrňovala  hodnota spracovateľských operácii vykonaných na tomto tovare v treťom štáte (t.j. mimo európskej únie).

6) Podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. k) zákona platného do 31. decembra 2015 bola od dane oslobodená aj:

 - správa podielového fondu správcovskou spoločnosťou , ktorá správu vykonáva podľa zákona č. 203/2011  Z.z.o kolektívnom investovaní

 -  správa dôchodkového fondu dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorá vykonáva správu podľa zákona 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení

 - správa doplnkového dôchodkového fondu doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.7) Podľa ustanovenia § 42 zákona platného do 31. decembra 2015 bolo od dane oslobodené dodanie tovaru:

 -  ktorý sa výlučne používal na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 41, pri obstaraní ktorých si podľa § 49 ods. 3 nemohol uplatniť odpočítanie dane

 - pri obstaraní ktorého nie je možné odpočítanie dane podľa § 49 ods. 7 (t.j. pri nákupe tovarov na účely pohostenia).

8) Novelizáciou zákona sa doplňujú niektoré ustanovenia § 45, ktorý rieši problematiku trojstranného obchodu, čím sa tieto ustanovenia spresňujú. Podľa ustanovenia § 45 ods. 1 písm. d) zákona platného do 31. decembra 2015 jednou z podmienok trojstranného obchodu bola aj skutočnosť, že tovar  (ktorý je predmetom trojstranného obchodu) bol odoslaný alebo prepravený prvým dodávateľom alebo prvým odberateľom alebo iná osoba na ich účet.

9) Podľa ustanovenia § 49 ods. 5 zákona platného do 31. decembra 2015 mal platiteľ dane v prípade, že nadobudol hmotný majetok, ktorý je z pohľadu zákona o dani z príjmov odpisovaným majetkom (t.j. obstarávacia cena je 1 700 € a viac a doba upotrebiteľnosti je viac ako jeden rok) a tento nadobudnutý majetok bude používať na svoje podnikanie ale súčasne ho bude používať aj na iný účel ako na podnikanie  (napr. na osobnú spotrebu platiteľa alebo na osobnú spotrebu jeho zamestnanca)  dve možnosti ako si uplatniť odpočítanie dane viažucu sa na takýto hmotný majetok.

10)  Podľa ustanovenia § 49a zákona platného do 31. decembra 2015 mal platiteľ dane v prípade, že nadobudol investičný majetok podľa § 54 ods. 2 písm. b) a c)  (t.j. budovy, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory a nadstavby budov, prístavby budov, a stavebné úpravy budov, bytov a nebytových priestorov, ktoré si vyžadovali stavebné povolenie
a tento investičný majetok bude používať na svoje podnikanie ale súčasne ho bude používať aj na iný účel ako na podnikanie  (napr. na osobnú spotrebu platiteľa)  má právo na odpočítanie dane (viažuce sa na tento investičný majetok) len v rozsahu použitia tohto investičného majetku na podnikanie.

11) Podľa ustanovenia § 55 ods. 1  zákona platného do 31. decembra 2015 mala zdaniteľná osoba, ktorí sa stala platiteľom dane právo na odpočítanie dane z majetku  nadobudnutého pred dňom registrácie za platiteľa dane.

12) Ustanovenie § 55c rieši problematiku vrátenia dane zahraničnej osobe z iného členského štátu. Novelizáciu zákona sa do citovaného ustanovenia  vkladá nový odsek 6, ktorý rieši situáciu, keď zahraničná osoba z iného členského štátu, po podaní žiadosti o vrátenie dane,   obdrží doklad, ktorým jeho dodávateľ dodatočne znížil cenu za dodaný tovar alebo službu t.j. opravnou faktúrou bol znížený základ dane.

13) Ustanovenie § 57 rieši problematiku vrátenia dane zahraničnej osobe z tretieho štátu. Novelizáciu zákona sa do citovaného ustanovenia  vkladá nový odsek 6, ktorý rieši situáciu, keď zahraničná osoba z tretieho štátu, po podaní žiadosti o vrátenie dane,   obdrží doklad, ktorým jeho dodávateľ dodatočne znížil cenu za dodaný tovar alebo službu t.j. opravnou faktúrou bol znížený základ dane.

14) V ustanovení § 65 je riešená  osobitná úprava uplatňovania dane cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami. Novelizáciou zákona sa citované ustanovenie  doplňuje o nový odsek 11, podľa ktorého sa cestovným kanceláriám a cestovným agentúram, uplatňujúcim túto osobitnú úpravu (podľa ods. 1 až 7)zakazuje,  na faktúrach za predaj služieb cestovného ruchu,  uvádzať samostatne sumu dane. Z uvedenej zmeny v zákone teda vyplýva, že cestovná kancelária alebo cestovná agentúra bude v takýchto prípadoch na faktúrach uvádzať iba sumu vrátane dane.

15) Najdôležitejšou zmenou v zákone k 1. januáru 2016 je  nový paragraf 68d – Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, podľa ktorého u určitému okruhu platiteľov dane, daňová povinnosť bude môcť vzniknúť nie dňom dodania tovaru alebo služby ale  dňom prijatia platby za tovar alebo za službu.

16) Podľa ustanovenia § 69 ods. 2 zákona platného do 31. decembra 2015 je zdaniteľná osoba (t.j. platiteľ dane ale aj neplatiteľ dane) so sídlom, miestom podnikania, prevádzkarňou, alebo bydliskom na Slovensku povinná zaplatiť daň v prípade ak dodávateľom:

- tovaru s montážou a inštaláciou alebo

- služby podľa § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11  (t.j. služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, krátkodobý prenájom dopravných prostriedkov, vstupné na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavne a podobné podujatia, reštauračné a stravovacie služby, osobná preprava)

17) V ustanovení § 69 ods. 12 sú v písmenách a) až i) uvedené prípady v ktorých sa pri tuzemských zdaniteľných obchod  prenáša povinnosť zaplatiť daň  z platiteľa dane uskutočňujúceho zdaniteľný obchod na platiteľa dane prijímajúceho zdaniteľný obchod. Novelizáciou zákona sa citované ustanovenie zákona doplňuje o nový prípad prenosu povinnosti zaplatiť daň. Podľa textu nového písmena j) platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa dane je povinný platiť daň pri  dodaní:

-stavebných prác patriacich do sekcie F  Nariadenia Komisie (EU) č. 1 209/2014

-stavby alebo jej časti patriacich do sekcie F  Nariadenia Komisie (EU) č. 1 209/2014

-tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak montáž alebo inštalácia patrí do sekcie F  Nariadenia Komisie (EU) č. 1 209/2014.

18) Podľa ustanovenia § 73 písm. b) zákona platného do 31. decembra 2015 platiteľ dane bol povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby. Po novelizácii zákona bude platiteľ dane, ktorý prijal platbu pred dodaním tovaru alebo služby povinný vystaviť faktúru buď do:

- 15 dní  odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby, alebo

-  do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

Z uvedenej zmeny v zákona vyplýva, že pokiaľ platiteľ dane príjme platbu pred dodaním tovaru alebo služby napr. 10. v príslušnom kalendárnom mesiaci, môže vystaviť faktúru buď do:

-25. v príslušnom kalendárnom mesiaci t.j. do 15 dní od prijatia platby alebo

-30. resp. 31. v príslušnom kalendárnom mesiaci t.j. do konca kalendárneho mesiaca v ktorom bola platba prijatá.

19) Ustanovenie § 78a rieši problematiku podávania Kontrolného výkazu. Podľa ustanovenia odseku 6 sa v kontrolnom výkaze údaje zo zjednodušených faktúr ( akýkoľvek doklad na ktorom cena vrátane dane neprevyšuje 100 €, doklad z registračnej pokladnice a diaľničná známka) uvádzajú  súhrnne  t.j. uvádza sa celková suma základov dane, celková suma dane a celková suma odpočítanej dane.

20) Do ustanovenia § 79 - Nadmerný odpočet sa novelizáciou do odseku 1 vkladá text novej tretej vety, podľa ktorého ak platiteľovi dane vznikne nadmerný odpočet v poslednom zdaňovacom období, v ktorom prestal byť platiteľom dane, vráti daňový úrad tento nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie.

21) Jednou z podmienok na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu  t.j. v lehote do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, stanovená v ustanovení § 79 ods. 2 písm. c) zákona platného do 31. decembra 2015, bola podmienka, že platiteľ dane nemal v období 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca v ktorom nadmerný odpočet vznikol,  daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodov poistného (sociálne a zdravotné poistenie).

22) V ustanovení § 79 odsek 6 zákona platného do 31. decembra 2015 je riešená problematika vrátenia nadmerného rozpočtu v prípade v prípade ak v lehote na jeho vrátenie daňový úrad zaháji daňovú kontrolu. V citovanom ustanovení je uvedené, že ak platiteľ dane neumožní vykonanie daňovej kontroly do šiestich mesiacov odo dňa jej začatia, nárok na vrátenie nadmerného odpočtu  zaniká posledným dňom šiesteho mesiaca. Novelizáciou citovaného ustanovenia sa  skracuje táto šesťmesačná lehota na tri mesiace t.j. ak platiteľ dane neumožní vykonanie daňovej kontroly do troch mesiacov odo dňa jej začatia, nárok na vrátenie nadmerného odpočtu  zaniká posledným dňom tretieho mesiaca.

23) V prílohe č. 7, ktorá obsahuje zoznam tovarov so zníženou sadzbou dane, sa novelizáciou rozširuje  okruh tovarov na ktoré sa bude uplatňovať  sadzba dane vo výške 10%. Ide o tovary patriace do číselného kódu Spoločného colného sadzobníka.

 

 

 

 

 

 

 

Online Bookkeeping: